Qué es
Beneficiarios
Gastos
Forma de presentación
Un Plus para nuestra Comunitat
TrámitesTrámites
Cuantian
Cuantian
Resolución
Resolución
Què és
El Pla Resistir Plus són ajudes directes de la Línia COVID de l’Estat a persones autònomes i empreses de la Comunitat Valenciana per a reforçar la seua solvència i contribuir a la reducció del seu endeutament. Tenen caràcter finalista i es concediran de manera directa. La dotació total d’aquestes ajudes és de 647.081.980 euros.
Beneficiaris

Es podran beneficiar d’aquestes ajudes els empresaris i empresàries, professionals i entitats més afectats per la pandèmia amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana que hagen realitzat durant 2019 i 2020, almenys, una activitat que es classifique en algun dels 188 codis de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 09) previstos i continuen en exercici en el moment de l’entrada en vigor d’aquestes ajudes.

A més, en podran ser beneficiaris aquelles empreses o professionals el volum d’operacions dels quals en 2020 haja sigut superior a 10 milions d’euros i que desenvolupen la seua activitat econòmica en més d’un territori, un dels quals siga la Comunitat Valenciana, o els grups consolidats que tributen en l’Impost de Societats en règim de tributació consolidada si operen a la Comunitat.

Despeses subvencionables

Aquelles que es destinen a satisfer el deute i els pagaments pendents amb proveïdors, creditors financers i no financers, sempre que s’hagen reportat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Per a les empreses i professionals que apliquen el règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, serà requisit imprescindible que el volum d’operacions anual declarat en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 haja caigut més d’un 30 % respecte a 2019 i tinguen un volum de deutes pendents subvencionables de, almenys, 4.000 euros.

Forma de presentació
Les sol·licituds es presentaran únicament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat; en el cas d’aquelles entitats que facen la sol·licitud a través d’un o una representant, aquest haurà d’estar obligatòriament inscrit en el Registre de Representants.
Tràmits per a la sol·licitud
GRUP 1: PERSONES SOL·LICITANTS QUE APLIQUEN EL RÈGIM DE TRIBUTACIÓ PER MÒDULS, EMPRESES DE NOVA CREACIÓ EN 2019 O QUE HAGEN FET CANVIS ESTRUCTURALS DE LA SOCIETAT MERCANTIL
  1. Hauran de sol·licitar cita prèvia per a la tramitació de les ajudes des de les 09.00 h del dia 31 de maig fins a les 23.59 h del 4 de juny de 2021. Aquest tràmit no requerirà signatura electrònica, únicament la identificació fiscal de l’empresa i un correu electrònic. Els sol·licitants rebran un correu electrònic amb la data i la franja horària a partir de la qual podran adjuntar la documentació pertinent.
  2. La sol·licitud i la documentació requerida s’haurà de presentar telemàticament i de manera obligatòria en la data i la franja horària indicada en el tràmit de cita prèvia. Serà imprescindible fer-ho mitjançant certificat digital.
GRUP 2: PERSONES SOL·LICITANTS QUE APLIQUEN EL RÈGIM DE TRIBUTACIÓ DIRECTA
  1. Hauran de sol·licitar cita prèvia per a la tramitació de les ajudes des de les 09.00 h del dia 7 de juny fins a les 23.59 h de l’11 de juny de 2021. Aquest tràmit no requerirà signatura electrònica, únicament la identificació fiscal de l’empresa i un correu electrònic. Els sol·licitants rebran un correu electrònic amb la data i la franja horària a partir de la qual podran adjuntar la documentació.
  2. La sol·licitud i la documentació requerida s’haurà de presentar telemàticament i de manera obligatòria en la data i la franja horària indicada en el tràmit de cita prèvia. Serà imprescindible fer-ho mitjançant certificat digital.
En la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic estarà disponible tota la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.
Quantia de les ajudes

Grup 1: es dotarà una quantitat fixa equivalent al volum de deutes pendents declarats pel sol·licitant, amb un màxim de 3.000 euros. El volum total d’ajudes per a aquest grup de beneficiaris serà d’un import màxim de 200.000.000 euros.

Grup 2: rebran una ajuda directa de mínim 4.000 €. Aquesta ajuda es podrà ampliar fins a un màxim de 200.000 € en funció del percentatge de caiguda anual del negoci. L’ajuda directa no podrà superar el 40 % de la caiguda anual d’operacions. El volum total d’ajudes per a aquest grup de beneficiaris serà d’un import màxim de 447.081.980 euros.

Resolució
La resolució de les ajudes s’haurà de produir en un termini màxim de 6 mesos.