Qué es
Beneficiarios
Gastos
Forma de presentación
TrámitesTrámites
Cuantian
Cuantian
Resolución
Resolución
Què és
El Pla Resistir Plus són ajudes directes de la Línia COVID de l’Estat a persones autònomes i empreses de la Comunitat Valenciana per a reforçar la seua solvència i contribuir a la reducció del seu endeutament. Tenen caràcter finalista i es concediran de manera directa. La dotació total d’aquestes ajudes és de 647.081.980 euros.
Beneficiaris

Tindran la consideració de beneficiaris d’aquestes ajudes els empresaris, professionals i entitats no financeres més afectats per la pandèmia, sempre que:

a) Tinguen el seu domicili fiscal en territori de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, es consideraran les següents excepcions:

1r. Els empresaris, professionals o entitats el volum d’operacions de les quals en 2020 haja sigut superior a 10 milions d’euros que desenvolupen la seua activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o ciutat autònoma, podran participar en aquesta convocatòria si operen en la Comunitat Valenciana.

2n. Els grups consolidats que tributen en l’Impost de societats en règim de tributació consolidada podran presentar sol·licitud d’ajuda si operen en la Comunitat Valenciana. En qualsevol cas, la sol·licitud será presentada per la societat representant (dominant) del grup en tot cas i inclourà a totes les entitats que hagen format part del grup en 2020.

3r. Les entitats no residents no financeres que operen en la Comunitat Valenciana a través d’establiment permanent.

b) Hagen realitzat durant 2019 i 2020 alguna activitat econòmica no financera i continuen en el seu exercici en el moment de la sol·licitud.

c) Que complisquen, a més dels dos apartats anteriors, amb els requisits d’elegibilitat que es detallen en l’article 5 del DECRET 61/2021, de 14 de maig. L’aplicació d’aquests requisits establits per a la concessió de l’ajuda es realitzarà atenent el conjunt d’activitats dutes a terme per la persona física, entitat o grup sol·licitant de l’ajuda.

Despeses subvencionables

Seran subvencionables les quantitats que es destinen a satisfer el deute amb proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixos no coberts incorreguts sempre que aquests s'hagen reportat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedisquen de contractes anteriors a el 13 de març de 2021..

Per a les empreses i professionals que apliquen el règim d'estimació directa en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, serà requisit imprescindible que el volum d'operacions anual declarat en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 haja caigut més d'un 30% respecte a 2019 i tinguen un volum de despeses subvencionables de, almenys, 4.000 euros.

Forma de presentació
Les sol·licituds es presentaran únicament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat; en el cas d’aquelles entitats que facen la sol·licitud a través d’un o una representant, aquest haurà d’estar obligatòriament inscrit en el Registre de Representants.
Tràmits per a la sol·licitud

S'obri un nou termini per a la presentació de sol·licituds que serà comú per a tots els sol·licitants. S'iniciarà a les 09.00 hores del dia 4 de desembre de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 13 de desembre de 2021.

En aquells casos en els quals s'haja presentat ja una sol·licitud per a accedir a les ajudes, es podrà presentar nova sol·licitud en els terminis indicats en l'apartat anterior. En els casos en què la sol·licitud no haja sigut resolta, es tindrà en compte solament l'última sol·licitud presentada, que haurà de recollir la totalitat de les despeses que es vagen a imputar a la subvenció. En els casos en què la sol·licitud ja haja sigut resolta, es podrà presentar una nova, declarant les noves despeses subvencionables (com els costos fixos i els vinculats al nou període impositiu, fins al 30 de setembre) addicionals als de les sol·licituds anteriors, sense perjudici de l'aplicació dels límits màxims corresponents.

En la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic estarà disponible tota la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Quantia de les ajudes

Grup 1: es dotarà una quantitat fixa equivalent al volum de deutes pendents declarats pel sol·licitant, amb un màxim de 3.000 euros. El volum total d’ajudes per a aquest grup de beneficiaris serà d’un import màxim de 200.000.000 euros.

Grup 2: rebran una ajuda directa de mínim 4.000 €. Aquesta ajuda es podrà ampliar fins a un màxim de 200.000 € en funció del percentatge de caiguda anual del negoci. L’ajuda directa no podrà superar el 40 % de la caiguda anual d’operacions. El volum total d’ajudes per a aquest grup de beneficiaris serà d’un import màxim de 447.081.980 euros.

Formen part del Grup 1 aquells empresaris o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva, empreses de nova creació en 2019 o que hagen fet canvis estructurals de la societat mercantil, sobre la base del que es preveu en la Llei 3/2009, de 3 abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Formen part del Grup 2 tots aquells empresaris, professionals o entitats no inclosos en el Grup 1, sempre que el volum d'operacions anual haja caigut més d'un 30% respecte a 2019 i tinguen un volum de deute pendent subvencionable d'almenys 4.000 €, tenint en compte les particularitats previstes en el punt 2 de l'Annex del Decret 192/2021 de 3 de desembre.

Resolució
La resolució de les ajudes haurà de produir-se obligatòriament abans del 31 de desembre 2021.